Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy, strategie rozwoju, plany

Rok 2021:

PDFUchwała Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.219.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf


PDFUchwała Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.pdf


PDFUchwała Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.155.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf


PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zawonia na lata 2013-2020.pdf
PDFLokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą na okres 2021-2024.pdf
PDFProgram profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia na lata 2017-2020.pdf
PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2015-2020.pdf
PDFWieloletni program gospodarowania mieszkaniowymi zasobem Gminy Zawonia na lata 2018-2023.pdf

 

Wersja XML