Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podjęte uchwały Rady Gminy

Rok 2022:

XL Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r.

PDFUchwała Nr XL_259_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XL_260_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
Uchwała Nr XL_261_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia
PDFUchwała Nr XL_262_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX_193_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021_2022
PDFUchwała Nr XL_263_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.pdf
PDFUchwała Nr XL_264_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorsko restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Zawoni.pdf 


XXXIX Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 2 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX_252_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_253_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_254_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_255_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni za 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_256_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_257_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Czeszów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_258_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 02 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII_78_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf


XXXVIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII_250_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_251_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf


XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVII_248_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_249_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Zawonia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf 


XXXVI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVI_241_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawonia w 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_242_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Niedary.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_243_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_244_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_245_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_246_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli powołania i przystąpienia Gminy Zawonia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kocie Góry”.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI_247_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia tego handlu na wyznaczonych miejscach.pdf


XXXV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXV_230_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_231_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_232_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_233_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zawonia za udział (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXV_234_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kałowice.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_235_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tarnowiec.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_236_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej na terenie wsi Zawoni.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_237_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X_51_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_238_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia i nadania jej statutu.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_239_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_240_2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX_48_2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej.pdf 


Rok 2021:

XXXIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIV.217.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.218.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.219.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.220.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Budczyce, gm. Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.221.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.78.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia....pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.222.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.223.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.225.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie wsi Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.226.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty....pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.227.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Zawonia, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.228.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf


XXXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIII.209.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stwek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2022 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.210.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.211.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.212.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.213.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.214.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.215.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII.216.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf

XXXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXII_202_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_203_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_204_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX_189_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ....pdf
PDFUchwała Nr XXXII_205_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gmnię Zawonia porozumienia międzygminnego....pdf
PDFUchwała Nr XXXII_206_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_207_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego....pdf
PDFUchwała Nr XXXII_208_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf


XXXI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.198.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.199.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.200.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pn. Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.pdf
PDFUchwała Nr XXXI.201.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Czeszów..pdf


XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXX.196.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji dotyczących tej samej sprawy.pdf


XXIX Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 5 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXIX.186.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.187.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.188.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.189.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu na realizację zadania pn. Budowa chodnika w m. Sędzice....pdf
PDFUchwała Nr XXIX.190.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.191.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.192.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozptrzenia petycji z dnia 6 czerwca 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.193.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawonia na rok szkolny 2021.2022.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.194.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasową.pdf
PDFUchwała Nr XXIX.195.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zawonia będącego odpowiedzią na krytykę prasowa.pdf


XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVIII.182.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.183.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.184.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków....pdf
PDFUchwała Nr XXVIII.185.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf


XXVII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII.172.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.173.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.174.2021Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zawonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zawonia za rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZP ZOZ w Zawonia za 2020 r..pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.175.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZP ZOZ w Zawoni za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.176.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZP ZOZ w Zawoni.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.177.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.178.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.179.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27.05.2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.180.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Zawoni.pdf
PDFUchwała Nr XXVII.181.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII.181.2021 w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program polityki zdrowotnej.pdf


XXVI Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVI.165.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXVI.166.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXVI.167.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki.pdf
PDFUchwała Nr XXVI.168.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszów.pdf
PDFUchwała Nr XXVI.169.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat świetlicy wiejskiej w miejscowości Złotów.pdf
PDFUchwała Nr XXVI/170/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027
PDFUchwała Nr XXVI.171.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r..pdf


XXV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r.

PDFUchwała Nr XXV_156_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXV_157_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXV_158_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.pdf
PDFUchwała Nr XXV_159_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXV_160_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 24 listopada 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV_161_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 14 grudnia 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV_162_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr XXV_163_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli zatrudnienia pracowników w ZP ZOZ w Zawoni.pdf
PDFUchwała Nr XXV_164_2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX_123_2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki.pdf


Rok 2020:

XXIV Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r.  

PDFUchwała Nr XXIV.145.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.146.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.147.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.148.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.149.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Stalych Komisji Rady Gminy Zawoni na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.150.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zawonia na 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV.151.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.51.2019 Rady Gminy Zawonia z dnua 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.153.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.154.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.155.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf


XXIII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r.  

PDFUchwała Nr XXIII.137.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.138.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.139.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.140.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tm podatku w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.141.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII.78.2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 22.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.142.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.143.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXIII.144.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.pdf


XXII Sesja Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r.

PDFUchwała Nr XXII_132_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXII_134_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia - kontroli wydatków na OSP Gminy Zawonia w 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr XXII_135_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora ZS w Zawoni oraz Dyrektora SP w Czeszowie.pdf
PDFUchwała Nr XXII_136_2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wystąpienia Gminy Zawonia ze Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.pdf
 

Wersja XML