Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), Uchwałą nr XXIII/142/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 zmienioną uchwałą nr XXVI/170/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 8 kwietnia 2021 roku zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Zawonia oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od dnia 16 lipca 2021 r. do dnia 22 sierpnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwag/propozycji należy:
1. przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
2. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia,
3. lub drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: .


Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Wersta

PDFZarządzenie Nr 66_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFProjekt Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag do projektu _Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027_.docx
 

Wersja XML